Redirigir tràfic Web Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:
  1. Configurar apache escoltant només a 127.0.0.1:80
    1. Verificar amb lsof -i -n
  2. Configurar un Squid per a que es pugui navegar des de localhost cap a localhost així com la xarxa local
  3. Activar transparent a la configuració de Squid
  4. Inserir regles de tallafocs per a redirigir el tràfic
  • iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128

 

     Verificar amb iptables -t nat -L -n