Exercici SSH 1 Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:

Exercicis de classe SSH
===========================

Exercici 1
-----------

Copia el teu /etc/hosts al directori test del teu home juntament amb el teu /etc/passwd i ho comprimeixes en un fitxer amb la següent nomenclatura: j_perez-npc.tar.bz2 i ho envies al servidor X via scp.


Exercici 2
-----------

Part 1)
Crea un usuari que es digui backup dins la teva màquina i li crees accés per claus SSH al servidor X  ( com a usuari backup ) on hi faràs una còpia de tot el teu /etc/ comprimit en un fitxer amb la següent nomenclatura ( hostname-etc-ddmmyy.tar.gz ). El directori destí del servidor X on copiar-ho és: /home/backups/

Part 2)
L'alumne escollit de manera aleatoria, serà l'encarregat de facilitar les credencials d'accés i crear els directoris per a que els demés alumnes puguin copiar-hi els fitxers.